regulamin

REGULAMIN PORTALU TWÓJ TENIS.PL (dostępny pod adresami www.twojtenis.pl oraz www.nowytt.pl)
 

I. Postanowienia ogólne


 1. Rozpoczęcie korzystania z portalu internetowego,zwanego dalej ?Portalem? jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika Portalu (każdą osobę odwiedzającą stronę / korzystającą z Portalu) zgody na warunki korzystania wskazane w niniejszym Regulaminie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje poniższych warunków, nie jest uprawniony do korzystania z Portalu.

 2. Portal udostępniany jest przez firmę "Kalio", zwaną dalej Właścicielem Portalu.

 3. Niniejszy regulamin, jest powszechnie dostępny na stronie www.twojtenis.pl. Użytkownik może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostarczany jest również poprzez wysłanie go na adres e-mail Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.

 4. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej.

 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Portalem  a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym.

II. Prawa własności intelektualnej

 
 1. Wszelkie materiały zamieszczone na Portalu podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela Portalu lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Właścicielem Portalu - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

 2. Żadna część Portalu nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody Właściciela Portalu. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, czy inne wykorzystanie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.

 3. Nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy własne lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne umieszczone w Portalu stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z  późn. zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych.

III. Zasady korzystania z Portalu.


 1. Informacje zamieszczone w Portalu mogą być zmieniane przez Właściciela Portalu bez uprzedzenia w każdym czasie. W szczególności dotyczy to działań aktualizujących.

 2. Korzystanie z materiałów,  w  tym  tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.

 3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu i zamieszczonych na nim treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku własnego, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych i inne właściwe normy prawne, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Portalu i zamieszczonych na nich treści lub godzić w słuszne interesy Właściciela Portalu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Właścicielem.

 4. Korzystanie z Portalu jest darmowe, właściciel zobowiązuje się nie pobierać opłat wynikających z samego korzystania z portalu jak i korzystania z obiektów, które mogą być przedmiotem rezerwacji za pośrednictwem portalu.

 5. Użytkownik dokonujący rezerwacji w danym obiekcie sportowym potwierdza zapoznanie się z regulaminem danego klubu, dostępnym pod wskazanym adresem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeśli użytkownik nie respektuje warunków zawartych w w/w regulaminie, nie jest uprawniony do dokonywania rezerwacji.

 6. Użytkownik dokonując rejestracji gwarantuje, że podane w formularzu rejestracji dane osobowe są prawdziwe. Wymaganymi danymi do korzystania z portalu są: Imię, nazwisko, aktualny telefon komórkowy oraz adres email.

 7. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do wywiązywania ze złożonych rezerwacji. W przypadku rezygnacji z rezerwacji bez powiadomienia klubu, zastosowanie mają zasady obowiązujące w danym klubie. Właściciel portalu jednocześnie rezerwuje sobie prawo do zawieszenia/usunięcia konta użytkownika w przypadku niewywiązywania się ze złożonych rezerwacji i/lub nieuregulowania należności z klubem za rezerwacje nie anulowane z odpowiednim wyprzedzeniem (informacja odnośnie dopuszczalnego czasu anulowania rezerwacji znajduje się na stronie każdego klubu z osobna w portalu Twój Tenis).

 8. W uzasadnionej sytuacji klub ma możliwość przeniesienia rezerwacji użytkownika na inny kort w obrębie obiektu sportowego o tej samej nawierzchni w niezmienionych godzinach. 
     9. Korzystając z systemu płatności online użytkownik zgadza się na przekazanie jego danych do Krajowego Integratora Płatności - właściciela  systemu Tpay, który obsługuje płatności online dostępne w portalu Twój Tenis. 
    10. Rezerwujac korty z jednoczesnym użyciem systemu płatności online klient zobowiązuje się do zapłaty za nie w czasie do 15 min od kliknięcia             przycisku rezerwuj. Jeśli w tym czasie nie wpłynie płatność rezerwacja zostaje anulowana.
     11. Aby poprawnie opłacić rezerwację za pomocą systemu płatności online należy dokonać płatności po przekierowaniu ze strony         www.twojtenis.pl do modułu płatności. Przelewy dokonywane poza systemem płatności online (wykonywane niezależnie na konto Krajowego Integratora Płatności nie będą skutkowały rezerwacją kortu i będą zwracane na konto z którego zostały wysłane.
     12. W przypadku opłacenia rezerwacji za pomocą systemu online po upływie 15 minut od kliknięcia przycisku "rezerwuj" rezerwacja zostanie   anulowana a środki zwrócone na konto Użytkownika. Kwota zostanie pomniejszona o prowizję pobraną przez operatora płatności Krajowy Integrator Płatności w wysokości do  2,5%.

IV. Polityka prywatności.

 
 1. Użytkownik dokonujący rejestracji  w Portalu oznajmia, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów świadczenia narzędzia obsługi rezerwacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).

  Podmiot przetwarzający dane osobowe:
  Przemysław Syta - Kalio
  ul. Dygasińskiego 14
  26-020 Chmielnik
  NIP: 661-211-12-31
  REGON: 260463856

 2. W jakim celu zbieramy informacje.
  Portal wykorzystuje dane zbierane od użytkowników w następujących celach: w celu rejestracji i zarządzania kontem użytkownika, w tym ułatwienia użytkownikowi dostępu i korzystania z naszej strony; w celu zapewnienia rzetelności rezerwacji składanych na korty tenisowe w obrębie klubów tenisowych współpracujących z portalem; w celu dalszego spersonalizowania korzystania przez użytkowników z Portalu; w celu uzyskiwania informacji od użytkowników, w tym za pośrednictwem poczty email;  w celu rozwiązywania sporów oraz usuwania usterek; w celu zapobieżenia potencjalnie zabronionej lub nielegalnej aktywności; w celu egzekwowania naszych Warunków Użytkowania.

 3. Przechowywanie i dzielenie się danymi użytkowników.
  Zbierane przez Portal dane znajdują się na serwerach znajdujących się na terenie Polski, spełniających wymagania dotyczące ochrony danych osobowych GIODO. Stosujemy szyfrowanie danych osobowych użytkowników podczas przesyłania ich pomiędzy systemem użytkownika i naszym, dane są szyfrowane za pomocą protokołu SSL. Dane zarejestrowanych Użytkowników Portalu są automatycznie przesyłane do grafiku rezerwacji współpracujących klubów tenisowych,  w momencie złożenia przez Użytkownika Portalu imiennej rezerwacji w danym klubie. Jednocześnie składając rezerwację na kort Użytkownik Portalu wyraża zgodę na udostępnienie jego danych wprowadzonych podczas rejestracji klubowi tenisowemu, w którym rezerwacja została złożona. Właściciel Portalu oświadcza, że dane Użytkowników Portalu nie są w żaden inny sposób udostępniane/przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych i podobnych. Wyjątkiem może być udostępnienie danych firmie zewnętrznej na potrzeby wprowadzenia modyfikacji/usuwania usterek w Portalu. Taka sytuacja jest każdorazowo udokumentowana podpisaniem Umowy Powierzenia danych osobowych.

 4. Portal może również przekazać dane Użytkownika w odpowiedzi na nakazy lub wezwania sądowe lub inne pisma procesowe w celu ustalenia oraz wykonania naszych praw, obrony przeciw podniesionym roszczeniom lub w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykonania lub zrzeczenia się przysługujących nam środków prawnych.

 5. Aktualizacja danych.
  Dokładamy starań, żeby dane użytkowników były adekwatne, poprawne i kompletne. Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych i ich poprawiania poprzez wejście na swój profil w Portalu.

 6. Zamknięcie profilu i usunięcie danych.
  Użytkownik może zamknąć swoje konto w Portalu poprzez wysłanie emaila na adres podany w dziale Kontakt.  Informujemy, że możemy zachować informacje związane z kontem użytkownika w naszym archiwum, w tym dla celów analitycznych oraz dla celów utrzymania ciągłości prowadzenia rejestrów dokonanych rezerwacji w klubach tenisowych. 

V. Reklamacje. 

1. W przypadku chęci reklamacji dotyczącej złożonej rezerwacji prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z klubem tenisowym. Numer telefonu do recepcji znajduje się nad grafikiem rezerwacji każdego z klubów.
2. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji do "Twój Tenis" prosimy o email z opisem sprawy na adres kontakt@twojtenis.pl
3. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, natomiast maksymalnie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

VI. Wyłączenie odpowiedzialności.


 1. Informacje, dane, materiały lub opinie zawarte w Portalu zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela Portalu w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne i rzetelne, jednakże w żadnym wypadku Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność, dokładność ani aktualność zamieszczonych informacji lub opinii w Portalu.

 2. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Portalu oraz za działania osób trzecich, jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Portalu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w Portalu. Zamieszczenie odesłania do serwisów i stron internetowych nie oznacza, że Właściciel Portalu rekomenduje, poleca bądź wspiera taki serwis, informacje lub stronę, a także produkty lub usługi prezentowane przez osoby trzecie.

 4. Właściciel Portalu nie gwarantuje, że Portal dostępny będzie bez przerw. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet  lub  Portalu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej

VII. Prawa właściciela portalu.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do:

 
 1. edycji, skasowania, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany funkcjonowania Portalu w każdym czasie bez podania przyczyny,
 2. odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny,
 3. odmówienia zamieszczenia informacji, jeżeli jest ona wątpliwa, pozostaje w sprzeczności z niniejszym regulaminem lub narusza prawo bądź dobre obyczaje,
 4. usunięcia z listy Użytkowników Portalu i związanego z tym zablokowania możliwości korzystania z wybranych usług Portalu, w szczególności w sytuacji nie wywiązywania się ze zobowiązań wobec klubu sportowego po zarezerwowaniu kortów.

VIII. Zobowiązania Użytkownika Portalu.


 1. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do korzystania z oferowanych w ramach Portalu usług zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (Netykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na zakłócenie funkcjonowania Portalu.
 

Wszelkie pytania związane z punktami regulaminu prosimy kierować na adres:
kontakt@twojtenis.pl.