regulamin

                       REGULAMIN PORTALU TWÓJ TENIS.PL (dostępny pod adresami www.twojtenis.pl oraz www.nowytt.pl)

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Rozpoczęcie korzystania z portalu internetowego,zwanego dalej Portalem jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika Portalu (każdą osobę odwiedzającą stronę / korzystającą z Portalu) zgody na warunki korzystania wskazane w niniejszym Regulaminie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje poniższych warunków, nie jest uprawniony do korzystania z Portalu.

 2. Portal udostępniany jest przez firmę "Kalio", zwaną dalej Właścicielem Portalu. 

 3. Niniejszy regulamin, jest powszechnie dostępny na stronie www.twojtenis.pl. Użytkownik może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostarczany jest również poprzez wysłanie go na adres e-mail Użytkownika w trakcie procesu rejestracji.

 4. Wszelkie zmiany, korekty lub uzupełnienia regulaminu wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia i umieszczenia na stronie internetowej.

 5. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Portalem  a Użytkownikiem, lub w związku z nimi, będą przedmiotem mediacji. Gdyby w terminie 30 dni od wyznaczenia mediatora lub w innym dodatkowym terminie uzgodnionym przez strony mediacja nie doprowadziła do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. 

II. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie materiały zamieszczone na Portalu podlegają ochronie prawnej. Wszelkie prawa do Portalu, w tym prawa do jego elementów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych są zastrzeżone na rzecz Właściciela Portalu lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których materiały - na podstawie współpracy z Właścicielem Portalu - są udostępniane na stronach Portalu. Zarówno Portal, jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie prawo, w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 z późn. zm.).

 2. Żadna część Portalu nie może być zwielokrotniana, publikowana lub w inny sposób publicznie wykorzystywana bez pisemnej zgody Właściciela Portalu. Jakiekolwiek drukowanie, kopiowanie, czy inne wykorzystanie może odbywać się jedynie i wyłącznie dla użytku osobistego i w celu niekomercyjnym.

 3. Nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy własne lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne umieszczone w Portalu stanowiące chronione znaki towarowe, podlegają ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z  późn. zm.), a jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za uprzednią pisemną zgodą uprawnionych. 

III. Zasady korzystania z Portalu.

 1. Informacje zamieszczone w Portalu mogą być zmieniane przez Właściciela Portalu bez uprzedzenia w każdym czasie. W szczególności dotyczy to działań aktualizujących. 

 2. Korzystanie z materiałów,  w  tym  tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji i baz danych oraz innych elementów zawartych w Portalu, nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów oraz baz danych w nim zawartych.

 3. Użytkownicy mogą korzystać z Portalu i zamieszczonych na nim treści wyłącznie w ramach dozwolonego użytku własnego, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych i inne właściwe normy prawne, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Portalu i zamieszczonych na nich treści lub godzić w słuszne interesy Właściciela Portalu oraz podmiotów, których utwory lub bazy danych - na podstawie współpracy z Właścicielem.

 4. Korzystanie z Portalu jest darmowe, właściciel zobowiązuje się nie pobierać opłat wynikających z korzystania z portalu.

 5. Użytkownik dokonujący rezerwacji w danym obiekcie sportowym potwierdza zapoznanie się z regulaminem danego klubu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. Jeśli użytkownik nie respektuje warunków zawartych w w/w regulaminie, nie jest uprawniony do dokonywania rezerwacji.

 6. Użytkownik dokonując rejestracji gwarantuje, że podane w formularzu rejestracji dane osobowe są prawdziwe i aktualne. Wymaganymi danymi do korzystania z portalu są: Imię, nazwisko, aktualny telefon komórkowy oraz adres email.

 7. Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do wywiązywania ze złożonych rezerwacji. W przypadku rezygnacji z rezerwacji bez powiadomienia klubu, zastosowanie mają zasady obowiązujące w danym klubie. Właściciel portalu jednocześnie rezerwuje sobie prawo do zawieszenia/usunięcia konta użytkownika w przypadku niewywiązywania się ze złożonych rezerwacji i/lub nieuregulowania należności z klubem za rezerwacje nie anulowane z odpowiednim wyprzedzeniem (informacja odnośnie dopuszczalnego czasu anulowania rezerwacji znajduje się na stronie każdego klubu z osobna w portalu Twój Tenis oraz podczas składania rezerwacji).

 8. W uzasadnionej sytuacji klub ma możliwość przeniesienia rezerwacji użytkownika na inny kort w obrębie obiektu sportowego o tej samej nawierzchni w niezmienionych godzinach. 

 9. Właściciel Portalu nie gwarantuje, ze rezerwacje archiwalne będą dostępne dla użytkowników bezterminowo. Dotyczy to szczególnie sytuacji związanych z wdrażaniem nowych aktualizacji.

IV. Polityka prywatności.

 

 1. Właściciel portalu oświadcza iż jest administratorem danych osobowych pozyskanych podczas procesu rejestracji użytkowników, bądź poprzez dodanie nowych danych przez kluby sportowe, dla których Właściciel dostarcza system obsługi rezerwacji.

  Podmiot będący administratorem danych osobowych: 
  Przemysław Syta - Kalio
  ul. Dygasińskiego 14
  26-020 Chmielnik
  NIP: 661-211-12-31
  REGON: 260463856, kontakt@twojtenis.pl, tel 0048511367707

 2. Administrator jest jednocześnie właścicielem portalu Twój Tenis dostępnego pod adresem www.twojtenis.pl zwanego dalej Portalem.

 3. W jakim celu zbieramy informacje.
  Portal wykorzystuje dane zbierane od użytkowników w następujących celach: w celu rejestracji i zarządzania kontem użytkownika, w tym umożliwienia użytkownikowi dostępu i korzystania z naszej strony; w celu zapewnienia rzetelności rezerwacji składanych na korty tenisowe w obrębie klubów tenisowych współpracujących z Portalem; w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikiem Portalu, w tym za pośrednictwem poczty email;  w celu rozwiązywania sporów oraz usuwania usterek; w celu zapobieżenia potencjalnie zabronionej lub nielegalnej aktywności; w celu egzekwowania naszych Warunków Użytkowania.

 4. Przechowywanie i dzielenie się danymi użytkowników.
  Zbierane przez Portal dane znajdują się na serwerach znajdujących się na terenie Polski, spełniających wymagania dotyczące ochrony danych osobowych RODO. Stosujemy szyfrowanie danych osobowych użytkowników podczas przesyłania ich pomiędzy systemem użytkownika i naszym, dane są szyfrowane za pomocą protokołu SSL. Dane zarejestrowanych użytkowników Portalu są przesyłane do grafiku rezerwacji współpracujących klubów tenisowych, dopiero w momencie złożenia przez Użytkownika Portalu imiennej rezerwacji w danym klubie. Jednocześnie składając rezerwację na kort Użytkownik Portalu wyraża zgodę na udostępnienie jego danych wprowadzonych podczas rejestracji klubowi sportowemu, w którym rezerwacja została złożona. Właściciel Portalu oświadcza, że dane Użytkowników Portalu nie są w żaden inny sposób udostępniane/przekazywane osobom trzecim w celach marketingowych i podobnych. Wyjątkiem może być udostępnienie danych firmie zewnętrznej na potrzeby wprowadzenia modyfikacji/usuwania usterek w Portalu, firmie obsługującej płatności online, oraz operatorowi świadczącemu wysyłkę sms. Taka sytuacja jest każdorazowo udokumentowana podpisaniem Umowy Powierzenia danych osobowych.

 5. Jakie dane zbieramy i na jaki okres czasu. Dane osobowe użytkowników przechowywane w bazie portalu to: imię i nazwisko, adres email, telefon, miasto zamieszkania, płeć oraz wiek w przypadku uczniów szkółek (dotyczy osób, które podadzą datę urodzenia. Jest to wykorzystywane do profilowania w przypadku uczestnictwa w zajęciach grup szkoleniowych klubów lub turniejach wiekowych). Dane rezerwacji przechowywane są przez kluby sportowe przez okres czasu wymagany na przehowywanie dokumentacji księgowej. Dane profilu użytkownika w portalu są natomiast przechowywane do momentu zgłoszenia prośby o ich usunięcie.

 6. Właściciel portalu oświadcza iż w zakresie ochrony danych osobowych powierzył przetwarzanie oraz ochronę danych podmiotowi zewnętrznemu Krakowskie e-Centrum Informatyczne JUMP Pasek Przybyła sp.j. Z siedzibą w Krakowie przy ul. Zakopiańskiej 9, 30-418 Kraków. na podstawie umowy zawartej z tym podmiotem w dniu 01.08.2017. Serwery tego podmiotu znajdują się na terenie Polski.

 7. Właściciel oświadcza, że udostępnia dane wybranym podmiotom (klubom sportowym), dla których dostarcza system obsługi rezerwacji, jakim jest portal twojtenis.pl. Z każdym z tych podmiotów Właściciel ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 8. Portal może również przekazać dane Użytkownika w odpowiedzi na nakazy lub wezwania sądowe lub inne pisma procesowe w celu ustalenia oraz wykonania naszych praw, obrony przeciw podniesionym roszczeniom lub w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do wykonania lub zrzeczenia się przysługujących nam środków prawnych.

 9. Właściciel Portalu i Kluby Sportowe, o których mowa w pkt. 5 Polityki prywatności zgodnie oświadczają iż znane są im przepisy rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. "W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych" zwanym dalej rozporządzeniem RODO oraz,że będą stosować się do ich zapisów.

 10. Poprzez Rejestrację użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy Rejestracji. Właściciel portalu oświadcza iż dane osobowe klientów są chronione przez właściciela portalu z uwzględnieniem przepisów dyrektywy RODO o ochronie danych osobowych i nie będą udostępniane osobom trzecim bez zgody użytkownika, za wyjątkiem wyrażonym w punkcie 6, 7 i 8.

 11. Klub sportowy, który korzysta z narzędzia do obsługi rezerwacji www.twojtenis.pl ma możliwość dodawania rezerwacji, a tym samym przetwarzania danych każdego użytkownika, który złożył rezerwację w tym klubie za pomocą systemu twojtenis.pl, jak również w jakikolwiek inny sposób, jak np. telefonicznie, drogą emailową, słownie będąc w klubie.

 12. Właściciel portalu oraz Kluby korzystające z Portalu mają obowiązek zabezpieczyć dane osobowe użytkowników w taki sposób by nie doszło do ich nieautoryzowanego ujawnienia na rzecz osób i podmiotów trzecich. Chodzi tu w szczególności o zabezpieczenia dostępu do komputerów i pomieszczeń, w których można uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników.

 13. Właściciel ma obowiązek udzielić użytkownikom portalu wszelkich pouczeń dotyczących ich uprawnień wynikających z rozporządzenia RODO. W szczególności tych dotyczących możliwości każdoczesnego żądania usunięcia danych ich edycji bądź możliwości wniesienia sprzeciwu w zakresie ich przetwarzania.

 14. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez użytkownika Portalu dobrowolnie. Użytkownik wprowadzając dane do portalu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Użytkownika na portalu powinny być prawdziwe. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 15. W przypadku naruszenia danych Właściciel Portalu ma obowiązek zgłosić ten fakt użytkownikowi/użytkownikom, których to naruszenie dotyczyło.

 16. Prawa zarejestrowanego użytkownika Portalu. Każdy użytkownik, którego dane osobowe znajdują się w bazie portalu www.twojtenis.pl ma prawo do:

Wglądu do swoich danych po zalogowaniu, bądź na bezpośrednie zapytanie skierowane na adres kontakt@twojtenis.pl       Wgląd w dane użytkownika ma obowiązek zapewnić również Klub Sportowy, w którym użytkownik złożył rezerwację, a tym samym przekazał swoje dane temu Klubowi

Edycji swoich danych osobowych, po zalogowaniu, bądź poprzez złożenie dyspozycji na adres kontakt@twojtenis.pl

Usunięcia swoich danych i/lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych wysyłając odpowiednią informację na adres kontakt@twojtenis.pl . 
Zaznacza się, że przepis o usunięciu danych osobowych/cofnięciu zgody na przetwarzanie nie może stać w sprzeczności z obowiązkiem przechowywania/archiwizacji dla potrzeb dokumentacji księgowej, prawa podatkowego, statystyk Klubu itp.                   Jednocześnie Właściciel Portalu informuje, że poprzez usunięcie danych osobowych użytkownika, lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych, nie będzie w stanie zapewnić użytkownikowi korzystania z narzędzia składania rezerwacji, jakim jest portal twojtenis.pl
Otrzymania informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych i zgłoszenia do GIODO.

17. Dla potrzeb kontaktu w sprawach związanych z danymi osobowymi prosimy używać adresu email, który jest przypisany do konta w Użytkownika Portalu. W razie potrzeby adres email można zmienić na aktualny po zalogowaniu się do portalu.

18. Właściciel portalu zastrzega prawo do zmiany polityki prywatności. 
Najnowsza wersja polityki jest dostępna na stronie https://www.twojtenis.pl/pl/regulamin.html

V.Wyłączenie odpowiedzialności.


 1. Informacje, dane, materiały lub opinie zawarte w Portalu zostały zebrane lub opracowane przez Właściciela Portalu w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne i rzetelne, jednakże w żadnym wypadku Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność, dokładność ani aktualność zamieszczonych informacji lub opinii w Portalu.

 2. Właściciel Portalu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Portalu oraz za działania osób trzecich, jak również za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronach Portalu, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją za pomocą poczty elektronicznej.

 3. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w serwisach i na stronach internetowych, do których odesłania znajdują się w Portalu. Zamieszczenie odesłania do serwisów i stron internetowych nie oznacza, że Właściciel Portalu rekomenduje, poleca bądź wspiera taki serwis, informacje lub stronę, a także produkty lub usługi prezentowane przez osoby trzecie.

 4. Właściciel Portalu nie gwarantuje, że Portal dostępny będzie bez przerw. Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek przerwy w dostępie do sieci Internet  lub  Portalu, błędów systemu komputerowego spowodowanych przez wirusy lub komunikację za pomocą poczty elektronicznej 

VI. Prawa właściciela portalu.

Właściciel Portalu zastrzega sobie prawo do:

 

 1. edycji, skasowania, zmiany wyglądu i/lub treści lub zmiany funkcjonowania Portalu w każdym czasie bez podania przyczyny, 

 2. odmówienia zamieszczenia informacji komercyjnej bez podania przyczyny, 

 3. odmówienia zamieszczenia informacji, jeżeli jest ona wątpliwa, pozostaje w sprzeczności z niniejszym regulaminem lub narusza prawo bądź dobre obyczaje, 

 4. usunięcia z listy Użytkowników Portalu i związanego z tym zablokowania możliwości korzystania z wybranych usług Portalu, w szczególności w sytuacji nie wywiązywania się ze zobowiązań wobec klubu sportowego po zarezerwowaniu kortów.

VII. Zobowiązania Użytkownika Portalu. 1. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do korzystania z oferowanych w ramach Portalu usług zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety w sieci Internet (Netykiety). W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań, które w jakikolwiek sposób mogą zakłócić lub wpłynąć na zakłócenie funkcjonowania Portalu.

 


Wszelkie pytania związane z punktami regulaminu prosimy kierować na adres:
kontakt@twojtenis.pl.